Yritysten koronatuet: 7 keinoa ulos kriisistä

[fa icon="calendar"] 04. toukokuuta, 2020 by Mäkitalo Asianajotoimisto Oy

For Finnish companies how to survive the corona crisis

Kirjoituksessa listataan yritysten ja yrittäjien toimintaa tukemaan tarkoitetut rahalliset koronatuet ja lainsäädännölliset helpotukset.

 

Yritykset ovat joutuneet tiukkaan paikkaan koronaviruksen aiheuttamien epävarmuuksien ja asiakkaiden kaikkoamisen vuoksi. Muutokset realisoituivat poikkeuksellisen nopeasti jättäen yrityksille niukasti aikaa reagoida ja sopeuttaa toimintaansa muuttuneeseen tilanteeseen. Tässä kirjoituksessa kokosimme yrityksille ja yrittäjille suunnattuja tukia ja helpotuksia, joilla voidaan lieventää haastavien olojen aiheuttamia vahinkoja liiketoiminnassa ja varmistaa yrityksen selviäminen.

 

Business Finland tarjoaa liiketoiminnan kehitysrahoitusta

Business Finlandin rahoituspalveluja voivat hakea pk-yritykset ja  midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto ei ylitä 300 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoitusta saadakseen hakevan yrityksen taloustilanteen on ollut oltava kunnossa jo ennen kriisiä, mutta vuoden 2020 alusta alkaneisiin talousvaikeuksiin suhtaudutaan ymmärtäväisesti arvioinnissa. Rahoitus on avustusta eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Rahoitus ei kuitenkaan ole tarjolla maatalouden alkutuotannolle ja kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille. Molempia alla käsiteltyjä rahoituksia ei ole mahdollista hakea samanaikaisesti.

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin voi olla enintään 10 000 euroa, ja sen tarkoituksena on tukea liiketoiminta- ja alihankintaratkaisujen selvittämistä. Esiselvitys voi kohdistua esimerkiksi uusiin markkina- ja asiakastarpeisiin, kumppaniverkostoihin, työn ja tuotannon organisointitapoihin tai palveluihin ja tuotteisiin.

Esiselvityksellä tai muilla tavoin kehityskohteiksi tunnistettuja toimenpiteitä voi edistää kehittämisrahoituksella, joka voi olla enintään 100 000 euroa. Rahoitusta on mahdollista käyttää sekä kotimarkkinayritysten että vientiyritysten tuotantoketjujen häiriöiden korjaamiseksi tarvittavien toimenpiteiden selvittämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoiminnan häiriöiden kattamiseen avustuksia ei kuitenkaan voi käyttää. Rahoituksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kuluista. Lisätietoa löytyy Business Finlandin verkkosivuilta.

 

Finnvera myöntää takauksia yritysten käyttöpääomatarpeisiin sekä maksuvapaita kuukausia lainoihinsa ja takaamiinsa lainoihin

Alkutakauksellaan Finnvera auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankeista. Alkutakaus soveltuu yritykselle, jonka rekisteröimisestä kaupparekisteriin on alle kolme vuotta ja jonka omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Takaus voidaan myöntää myös rekisteröidylle toiminimelle, muttei osuuskunnalle.

Alkutakauksen suuruus voi olla enintään 80 % lainan määrästä. Takauksen suuruus on 10 000–80 000 euroa yhdelle yritykselle myönnettävissä takauksissa. Takaus ei edellytä omarahoitusosuutta, mutta hakevan yrityksen pääosakkaiden tulee antaa omavelkaiset erityistakaukset, jotka kattavat 25 % haettavan takauksen määrästä.

Vastaavasti pk-takaus on vastavakuudeton yli kolme vuotta toimineille pk-yrityksille suunnattu takaus, joka  soveltuu koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Yrittäjän oma pankki hakee takausta tämän puolesta, eikä takaus edellytä omarahoitusosuutta. Finnveran takausosuus on pk-takauksessa aina 80 % lainan määrästä. Takauksen vähimmäismäärä on 100 000 euroa.

Takauksiin soveltuvien toimialojen ulkopuolelle on rajattu varsinainen maatalous, metsätalous ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi.

Finnvera on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ottanut 23.3.2020 alkaen käyttöön Finnvera-takauksen, joka käsitellään nopeutetulla menettelyllä. Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luokituksessa vähintään A-luokan yrityksille, joiden toiminta on ollut kannattavaa ennen suhdannekriisiä ja joilla arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky, on edellytykset saada Finnvera-takaus. Kyseessä on takaus velkakirjaluotolle, joka on suuruudeltaan 150 000–1 000 000 euroa. Kyseiselle takaukselle ei myöskään vaadita lisävakuutta. Finnvera-takauksen saaminen edellyttää yritykseltä pankin kanssa neuvottelemisen lisäksi hakemusta sähköisessä asioinnissa online.finnvera.fi.

Finnveran takaamiin lainoihin on mahdollista saada maksuaikaa olemalla yhteydessä lainan myöntäneeseen pankkiin. Finnvera myöntää pankille luvan antaa kuusi kuukautta maksuvapaata enintään 300 000 euron suuruiselle Finnveran takaamalle velkakirjalainalle. Finnvera ei korota antamiensa enintään 300 000 euron velkakirjatakauksien provisioita. Lyhennysvapaan hakeminen onnistuu Finnveran sivustolla sähköisessä asioinnissa.

Finnvera alentaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Takausten vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua. Finnveran tuista löydät lisätietoa heidän Ajankohtaista yrityksille -sivultaan.

 

Tesin vakautusrahoitusohjelma tukee yrityksiä pääomasijoituksin

Tesin sijoitusohjelman tavoitteena on varmistaa keskisuurten yritysten toiminnan jatkuminen. Sijoitusten suuruus on 1–10 miljoonaa euroa. Sijoituksia tehdään yhtiöihin, jotka työllistävät yli 50 henkeä ja joiden liikevaihto ylittää 10 miljoonan euron rajan. Tämän lisäksi edellytyksenä on yrityksen toiminnan kannattavuus myös kriisiä edeltävältä ajalta. Yrityksellä on myös oltava edellytykset selvitä suhdannekriisistä lisärahoituksen avulla. Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät Tesin vakautusrahoituksen sivustolta.

 

Verohallinto keventää maksujärjestelyjensä ehtoja

Verottaja on reagoinut yritysten yllättävään kassavirran tyrehtymiseen helpottamalla verojen maksujärjestelyyn pääsyä ja ehtoja. Maksujärjestelyn maksuerien suorittaminen alkaa poikkeuksellisesti kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä aikaisemman yhden kuukauden sijasta. Tämä ylimääräinen maksuaika koskee maksujärjestelyjä, joita on haettu 25.3.2020 alkaen, ja rajoittuu elokuun loppuun mennessä haettuihin järjestelyihin.

Normaalitilanteeseen verrattuna maksujärjestelyyn pääsyä on helpotettu, mutta maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos hakijalla ei ole veroja ulosotossa ja hakija on antanut kaikki veroilmoitukset, tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset sekä työnantajan erillisilmoitukset.

Lisäksi valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta, joka tullessaan voimaan alentaa maksujärjestelyissä oleviin verovelkoihin sovellettavaa viivästyskorkoa normaalista seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Alennettu viivästyskorko soveltuu 1.3.2020 jälkeen maksujärjestelyssä oleviin veroihin.

 

Yksinyrittäjä voi saada tukea kunnalta

Yksinyrittäjät voivat saada kunnalta tukea, jonka edellytyksenä on toiminnan kannattavuus kriisiä edeltävältä ajalta. Tuki on suuruudeltaan 2 000 euroa ja se on käytettävissä kaikkiin yritystoiminnan kuluihin. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta.

Kunnat avaavat haun yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Kukin kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisenä tai paperilomakkeilla. Kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.

 

ELY-keskuksilta pk-yritysten avustamiseen 200 lisämiljoonaa

Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamasta suhdannekriisistä. Rahoitus on tarkoitettu yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä. Tämä erottaa tuen Business Finlandin antamasta rahoituksesta.

Rahoitusta myönnetään suhdannekriisistä kärsineen yrityksen tilanneanalyysin tekemiseen, kuten yrityksen toiminnan ja liiketoimintojen suunnitteluun sekä tuotannon ja palvelujen uudelleenjärjestämiseen.

Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävällä rahoituksella on tarkoitus toteuttaa laajempia, yrityksen toimintaedellytyksiä edistäviä toimenpiteitä, kuten alihankintaverkoston kehittäminen ja liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen. Avustusta haetaan Aluehallinnon asiointipalvelussa.

 

Lakimuutoksilla helpotuksia yrittäjien asemaan

Oikeusministeriössä valmistellaan lukuisia väliaikaisia lakimuutoksia, joilla ehkäistään tarpeettomia konkursseja ja helpotetaan yritysten toimintaa. Ulosottolain muutoksesta on annettu hallituksen esitys, jolla taataan mahdollisimman helppo lyhennysvapaiden kuukausien myöntäminen tai maksuaikojen siirtäminen myöhempään ajankohtaan. Lisäksi perintälakiin tehtävällä muutoksella kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärää sovellettaisiin myös yrityssaataviin silloin, kun velallisena on pk-yritys.

Yhteisölainsäädäntöön tehtävällä muutoksella annetaan yrityksille paremmat mahdollisuudet toteuttaa lakisääteiset ja muut sääntömääräiset kokouksensa. Lakimuutoksella sallitaan kokousten lykkääminen määräaikaa myöhemmäksi. Lisäksi kokousten järjestäminen mahdollistetaan etäosallistumisella ja valtuutuksilla.

Lisäksi oikeusministeriö on valmistellut hallituksen esityksen, jolla poistetaan tilapäisesti konkurssilain olettama, jonka mukaan velallinen katsotaan maksukyvyttömäksi, kun tämä ei ole maksanut velkaansa viikon kuluessa maksukehotuksen saatuaan. Tällä rajoitetaan velkojan mahdollisuutta hakea velallisyritys konkurssiin.

Hallitus valmistelee mahdollisuutta palauttaa yrityksen pyynnöstä vuoden 2020 aikana maksetut arvonlisäverot yritykselle. Palautetut verot tulee kuitenkin myöhemmin maksaa takaisin osana maksujärjestelyä. Lakimuutoksen valmistelua jatketaan ja se esitetään eduskunnalle ensi tilassa.

 

Mäkitalo on täyden palvelun asianajotoimisto myös poikkeusoloissa

Mäkitalon asiantuntijat ovat valmiina varmistamaan yrityksesi toiminnan jatkumisen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Juristimme ovat perehtyneet suhdannekriisin tuomiin muutoksiin, joten älä epäröi olla yhteydessä, jos kaipaat neuvoja.

 

Marja Norrena

Osakas, asianajaja, varatuomari

puh: +358 50 527 9896

email: marja.norrena@makitalo.fi

Tilaa uutiskirjeemme tästä!

Uusimmat kirjoitukset